السلام اي عاشقان كوي عشق <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                          چشمهاي خيره بر سر سوي عشق

وقت آن آمد كه ياد از خون كنيم

                         ياد ((هور)) و ((دجله)) و (( كارون )) كنيم

وقت آن آمد كه حق باور شويم

                         شمـــه اي از جنــگ يـــــاد آور شويــم

هفته مردان خوب وبي رياست

                         هفتــه دستـــــان از بـــــازو جــــداست

هفته اي از روزهاي رفته است

                        هفتــــه گل هـاي در خون خفتــه است

جان زهرا امشبي را پر بزن

                        بـــال و پــــر تا غـــــربت سنــگر بــــــزن

هيچ آيا جبهه ها را ديده ايد ؟

                       هيـچ آيـا عــطر خــون بــويـــيـــده ايـــد ؟

آنچه مي بوييدعطر ياس نيست

                       قـــطره اي از دجـــله احســـاس نيسـت

اي جوانان خون دل خورديم و جوش

                        قصــه مـــا قصـه مـــوج اســت و گـــوش

قصــه يــك قبضـه خمـپــاره اســت 

                         قصــه يــك نــعش پـــاره پـــاره  اســـت

قصه ((شاخ شميران))و صفير تركش است

                           قصه تيغ((بمو ))و ديده بان و آتش است

آفتــاب و خـاكريـز داغ بــود

                                        هجمـه آتش ميـان بــاغ بــود

ضربه هاي تير و تركش درد داشت

                          خــون گــرم و التهابــي ســرد داشــت

((فكه))و ((چزابه)) و ويرانـي است

                           زوزه((قنـــاسه))و پـيشــانـي اســــت

 هيچ مي داني كمين را ؟ اي دريغ

گيــر و دار مــاه و مين را ؟ اي دريغ

                                            هر كجا بازار آتش گرم بود

آب از لـــب هاي مــا در شـرم بود

                               واي از آن روزهــاي سـخـت جـنــگ

دشت پر مين بود و معبر هاي تنگ

                                نخل هاي سر جـدا ,ميــدان ميــن

آن همه سردار بي سـر بـر زمين

                               خوش نشينان ((فـاو)) يك رويا نبود

شهر ييــلاقي لــب دريــا نبـــود

                                 لابه لاي بــوي سكه گم شديد؟! 

آي آنها كز بسيج آزرده ايد

                                   هيچ آيا تير و تركش خورده ايد ؟

پيكر خونين همسنگر به دوش

                                    با لبـــان تشنــه آيــا بريده ايد؟

واي من , آسان گرفتي جنگ را ؟

                                روزهـــاي فتنــه و صــد رنگ را ؟

داستـــان جبهه و پـــرواز بـــــود

                                 هــر تمامي تـــازه يــك آغـاز بود

آه اكنون روزگــاري ديـگر است

                                   هجمه بر آلاله هاي پر پر  است

دشمن ما را برادر خوانده انـد

                                 كشته هاشان را برابر خوانده اند

نسل فردا جنگ  را باور كنيم

                                قصــه را معني الي آخــر كنيــم

ما زنسل آتش و جنگيم , هان

                                شيعيــان يك دل تنگيم , هـــان

يك زبان سرخ آري سهم ماست

                               نسل فردا سربداري سهم ماست

حاصل عقل و جنون ماييم

                                  شيعيان  شط خون ماييم . ما

       

/ 1 نظر / 26 بازدید
م.ر.

سلام دورود بر بزرگ صاحب ما مهدی موعود (س)انشا الله که از ما راضی باشد فقط منتظر دعای خیر ایشان در زندگیم هستم تا زندگیم برکت مجدد پیدا کند.م.ر.